Isikuandmete töötlemise tingimused

uuendatud 25.04.2018

Kasutades Prisma Konto ja ePrisma teenuseid (muuhulgas liitudes Prisma Konto programmiga kas peakasutajana või lisakasutajana), annab andmesubjekt (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Prisma Konto ja ePrisma teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole Prisma Konto ePrisma poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik. Tingimused on viidud kooskõlla uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Prisma Peremarket, registrikood 10569681, aadress A. H. Tammsaare tee 118D, Tallinn, 12918, e-post andmekaitse@prismamarket.ee (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel.

Käesoleva nõusoleku andmise hetkel on Volitatud töötlejaks:

 • Solteq Oy – serverite, lojaalsusprogrammi haldaja Soomes, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
 • Digital Foodie Oy – epoe haldaja ja arendaja Soomes, aadress Hämeentie 19, 00500 Helsingi
 • Imagine AD OÜ – turustussõnumite ja kampaaniates kogutavate andmete käsitleja Eestis, aadressiga Tartu mnt. 63, Tallinn 10115
 • Sendsmaily OÜ – eposti teel saadetav uudiskirja saatmise keskkond Eestis, aadressiga Paldiski mnt 29, Tallinn 10612

Kliendi õigused

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh

– Õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist;
– Õigus andmeid üle kanda  (EL Andmekaitse üldmääruse art 20 http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus), mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi
– Õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;
– Õigus pöörduda kaitseks järelvalveasutuse poole;

Muuhulgas on Kliendil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Isikuandmete töötlemise osas pöörduge Prisma Peremarketi poole aadressil andmekaitse@prismamarket.ee

 

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

 • nimi ja isikukood;
 • kontaktandmed;
 • Kliendi (ja võimalike seotud pea- või lisakasutajate) poolt Kliendiga seotud Prisma Konto programmi raames ostetud tooted ja nende tootegrupid, toodete hinnad ning poed, kust ostud on sooritatud;
 • Kliendi laste nimed ja sünnikuupäevad (kui Prisma Kontoga liitumisel on Klient need andmed Töötlejale edastanud);
 • Kliendi elukoha- või postiaadress;
 • Kliendi elektronpostiaadress;
 • Kliendi mobiiltelefoni number;
 • Kliendi vanus ja sugu;
 • Kliendi kasutajatunnus ja salasõna;
 • Kliendi IP-aadress;
 • Kliendi mobiiltelefoni identifitseerimisandmed;
 • Toodete ja teenuste kasutamise eesmärk;
 • Teave Kliendi pereliikmete ja lemmikloomade kohta;
 • Kliendi poolt teenuses märgitud eelistused;
 • Kliendi lemmikpood ja teenuses loetletud ostukuupäevad;
 • Kliendi pereliikmete kontaktandmed, mis võimaldavad Kliendil ostunimekirju jagada;
 • Kliendi teenuse kasutamise ajalugu;
 • teave meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta;
 • Kliendi kontaktandmed sotsiaalmeediateenustes, nt Facebooki kasutajatunnus;
 • Kliendi asukoha andmed;
 • Kliendi poolt kasutatav hüüd- või ekraaninimi;
 • Kliendi profiilipilt ehk avatar;
 • Sisu, mida Klient teenuse kaudu avaldab.

Töötleja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Prisma Konto programmi raames allahindluste tegemine;
 • Prisma Konto peakasutajale ülevaate koostamine peakasutaja enda ja võimalike seotud lisakasutajate poolt sooritatud ostudest;
 • turundusuuringute korraldamine (sealhulgas sünnipäevapakkumiste tegemine);
 • tarbijaharjumuste uurimine;
 • müügistatistika koostamine;
 • otseturustuse korraldamine;
 • et anda Kliendile personaalseid soovitusi ning et muuta teenus Kliendi eelistustele vastavaks ning et anda Kliendile teenuse raames paremaid soovitusi;
 • et võimaldada äriühingu kliendiandmebaaside töötlemist äriühingu toodete ja teenuste turustamiseks;
 • et teenust arendada ja tegeleda teenuses ette tulevate probleemidega ning et muuta teenuse sisu paremaks;
 • et anda Kliendile nippe ja vihjeid, kuidas teenust paremini kasutada, et teavitada Kliendi teenuse uutest funktsioonidest ja selleks, et edastada Kliendile infot, millest Klient võib huvitatud olla;
 • et saata Kliendile Kliendi nõusolekul otseturustusteateid.

Töötleja võib edastada Kliendi isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Töötleja äripartnerid: vt volitatud töötlejate loetelu
 • Kliendiga seotud isikud, kes koguvad koos Kliendiga boonuspunkte ühise Prisma Konto kaudu (seadusest tulenevatel juhtudel).

Isikuandmete töötlemine seoses Prisma Konto kasutamisega ühiselt peakasutaja (algselt Prisma Konto teinud isik) ja lisakasutaja (peakasutaja Prisma Kontoga liitunud isik) poolt toimub järgmistel tingimustel:

 • Prisma Konto peakasutaja näeb lisakasutaja poolt peakasutaja kasuks sooritatud ostude kohta teavet veebisaidil www.prismamarket.ee nii, nagu need oleks peakasutaja enda poolt sooritatud ostud.
 • Peakasutaja näeb lisakasutaja ostude kohta järgmisi andmeid:
 • pood, kus lisakasutaja ostu sooritas;
 • ostu kuupäev;
 • tootegrupid, mida lisakasutaja ostis (peakasutaja ei näe tooteid, mida lisakasutaja ostis, kuid näeb ostetud tootegruppe – näiteks ei näe peakasutaja seda, mis lihast tehtud konservi lisakasutaja ostis, kuid näeb seda, et lisakasutaja ostis lihakonservi);
 • ostutšeki lõppsumma.

Lisakasutaja ei näe enda ega teiste temaga seotud isikute ostude kohta teavet veebisaidilt www.prismamarket.ee.

Prisma Konto peakasutaja ei näe mingisugust teavet lisakasutaja selliste ostude kohta, mida lisakasutaja ei ole seostanud Prisma Kontoga (ei ole vahetult enne ostu sisestanud ID-kaarti makseterminali).

Peakasutaja näeb teavet ostude kohta ainult veebisaidi www.prismamarket.ee kaudu, sisenedes enda kasutajakontoga.

Töötleja ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Kliendil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil andmekaitse@prismamarket.ee. Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Kliendile andmeid, lepivad Klient ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Klient ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi.

Andmekogudest vajalike isikuandmete kohta info saamiseks täidetav taotlus on kättesaadav siit.