Uus ePrisma testversioon on avalik. Tule ja testi meie tulevast epoodi (hetkel veel tellida ei saa) ning anna tagasisidet. Töötame kõvasti, et avada võimalus toodete tellimisele ja pakkuda muid funktsioone! 🙂
Hea ePrisma klient! Tallinna piirkonnas saab nüüd tellida kaupa otse koju ainult Kristiine Prismast. Kui tarneaadress pole uuendatud, võib tekkida veakood 400

Isikuandmete töötlemise tingimused

uuendatud 17.03.2021

Kasutades Prisma Konto ja ePrisma teenuseid (muuhulgas liitudes Prisma Konto programmiga kas peakasutajana või lisakasutajana), annab andmesubjekt (edaspidi Klient), kelle isikuandmeid töödeldakse, nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Prisma Konto ja ePrisma teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole Prisma Konto ePrisma poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik. Tingimused on viidud kooskõlla uue Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Prisma Peremarket, registrikood 10569681, aadress Mustakivi tee 17, Tallinn 13912, Eesti , e-post andmekaitse@prismamarket.ee (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel.

Käesoleva nõusoleku andmise hetkel on Volitatud töötlejaks:

 • Solteq Oy – serverite, lojaalsusprogrammi haldaja Soomes, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
 • SOK Media, Ässäkeskus, Fleminginkatu 34. PL 1, 00088, Helsinki
 • Digital Foodie Oy – epoe haldaja ja arendaja Soomes, aadress Hämeentie 19, 00500 Helsingi
 • Consumer Compass – Kuluttajatieto Oy, tarbijauuringute läbiviija Soomes, aadress: Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki, Finland
 • Sendsmaily OÜ – eposti teel saadetav uudiskirja saatmise keskkond Eestis, aadress: Paldiski mnt 29, Tallinn 10612
 • Maksekeskus AS – Töötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, aadress: Niine 11, Tallinn 10414 Eesti.

Kliendi õigused

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, sh

– Õigus saada arusaadavat ja selget teavet oma andmete osas, st taotleda juurdepääsu isikuandmetele, taotleda andmete parandamist või kustutamist, töötlemise piiramist;
– Õigus andmeid üle kanda  (EL Andmekaitse üldmääruse art 20 http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus), mis samas ei tohi kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi
– Õigus võtta tagasi algne nõusolek isikuandmete töötlemise osas;
– Õigus pöörduda kaitseks järelvalveasutuse poole;

Muuhulgas on Kliendil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Isikuandmete töötlemise osas pöörduge Prisma Peremarketi poole aadressil andmekaitse@prismamarket.ee

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Kliendi isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

 • nimi ja isikukood;
 • kontaktandmed;
 • Kliendi (ja võimalike seotud pea- või lisakasutajate) poolt Kliendiga seotud Prisma Konto programmi raames ostetud tooted ja nende tootegrupid, toodete hinnad ning poed, kust ostud on sooritatud;
 • Kliendi laste nimed ja sünnikuupäevad (kui Prisma Kontoga liitumisel on Klient need andmed Töötlejale edastanud);
 • Kliendi elukoha- või postiaadress;
 • Kliendi elektronpostiaadress;
 • Kliendi mobiiltelefoni number;
 • Kliendi vanus ja sugu;
 • Kliendi kasutajatunnus ja salasõna;
 • Kliendi IP-aadress;
 • Kliendi mobiiltelefoni identifitseerimisandmed;
 • Toodete ja teenuste kasutamise eesmärk;
 • Teave Kliendi pereliikmete ja lemmikloomade kohta;
 • Kliendi poolt teenuses märgitud eelistused;
 • Kliendi lemmikpood ja teenuses loetletud ostukuupäevad;
 • Kliendi pereliikmete kontaktandmed, mis võimaldavad Kliendil ostunimekirju jagada;
 • Kliendi teenuse kasutamise ajalugu;
 • teave meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta;
 • Kliendi kontaktandmed sotsiaalmeediateenustes, nt Facebooki kasutajatunnus;
 • Kliendi asukoha andmed;
 • Kliendi poolt kasutatav hüüd- või ekraaninimi;
 • Kliendi profiilipilt ehk avatar;
 • Sisu, mida Klient teenuse kaudu avaldab.

Töötleja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Prisma Konto programmi raames allahindluste tegemine;
 • Prisma Konto peakasutajale ülevaate koostamine peakasutaja enda ja võimalike seotud lisakasutajate poolt sooritatud ostudest (sealhulgas ka vastavasisuline teavitus peakasutaja e-kirja aadressile);
 • turundusuuringute korraldamine (sealhulgas sünnipäevapakkumiste tegemine);
 • tarbijaharjumuste uurimine;
 • müügistatistika koostamine;
 • otseturustuse korraldamine;
 • et anda Kliendile personaalseid soovitusi ning et muuta teenus Kliendi eelistustele vastavaks ning et anda Kliendile teenuse raames paremaid soovitusi;
 • et edastada riigi ja ametiasutuste poolt kehtestatud nõuetest tulenevat  teavet
 • et võimaldada äriühingu kliendiandmebaaside töötlemist äriühingu toodete ja teenuste turustamiseks;
 • et teenust arendada ja tegeleda teenuses ette tulevate probleemidega ning et muuta teenuse sisu paremaks;
 • et anda Kliendile nippe ja vihjeid, kuidas teenust paremini kasutada, et teavitada Kliendi teenuse uutest funktsioonidest ja selleks, et edastada Kliendile infot, millest Klient võib huvitatud olla;
 • et saata Kliendile Kliendi nõusolekul otseturustusteateid.

Töötleja võib edastada Kliendi isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Töötleja äripartnerid: vt volitatud töötlejate loetelu
 • Kliendiga seotud isikud, kes koguvad koos Kliendiga Konto raha ühise Prisma Konto kaudu (seadusest tulenevatel juhtudel).

Isikuandmete töötlemine seoses Prisma Konto kasutamisega ühiselt peakasutaja (algselt Prisma Konto teinud isik) ja lisakasutaja (peakasutaja Prisma Kontoga liitunud isik) poolt toimub järgmistel tingimustel:

 • Prisma Konto peakasutaja näeb lisakasutaja poolt peakasutaja kasuks sooritatud ostude kohta teavet veebisaidil www.prismamarket.ee nii, nagu need oleks peakasutaja enda poolt sooritatud ostud.
 • Peakasutaja näeb lisakasutaja ostude kohta järgmisi andmeid:
 • pood, kus lisakasutaja ostu sooritas;
 • ostu kuupäev;
 • tootegrupid, mida lisakasutaja ostis (peakasutaja ei näe tooteid, mida lisakasutaja ostis, kuid näeb ostetud tootegruppe – näiteks ei näe peakasutaja seda, mis lihast tehtud konservi lisakasutaja ostis, kuid näeb seda, et lisakasutaja ostis lihakonservi);
 • ostutšeki lõppsumma.

Lisakasutaja ei näe enda ega teiste temaga seotud isikute ostude kohta teavet veebisaidilt www.prismamarket.ee.

Prisma Konto peakasutaja ei näe mingisugust teavet lisakasutaja selliste ostude kohta, mida lisakasutaja ei ole seostanud Prisma Kontoga (ei ole vahetult enne ostu sisestanud ID-kaarti makseterminali).

Peakasutaja näeb teavet ostude kohta ainult veebisaidi www.prismamarket.ee kaudu, sisenedes enda kasutajakontoga.

Töötleja ei edasta Kliendi puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kliendil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Kliendil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Kliendil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Klient esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil andmekaitse@prismamarket.ee. Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Kliendile andmeid, lepivad Klient ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Klient ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi.

Andmekogudest vajalike isikuandmete kohta info saamiseks täidetav taotlus on kättesaadav siit.

AS Prisma Peremarket andmekaitsepoliitika

AS Prisma Peremarket andmekaitsepoliitika määratleb kindlaks, kuidas AS Prisma Peremarket tegevuse käigus tagatakse isikuandmete töötlemine isikuandmete kaitse üldmääruse ja muu isikuandmete kaitset puudutava seadusandlusest tulenevalt.
Isikuandmeid töödeldakse AS Prisma Peremarket tegevuses lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtte kohaselt.

Töötlemise seaduslikkus, mõõdukus ja läbipaistvus

Isikuandmete töötlemine toimub vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse või avaliku huvi puudutava ülesande täitmiseks, andmesubjekti elutähtsa huvi kaitsmiseks või andmetöötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi teostamiseks.
Isikuandmeid kogutakse kindlal ja seaduslikul otstarbel. Andmesubjektidelt ja muudest võimalikest allikatest kogutud andmeid kasutatakse vaid töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on kindlaks määratud enne andmete kogumist ja töötlemise alustamist.

Videovalve

AS Prisma Peremarketites kasutatakse videovalve kaameraid, et tagada turvalisus ning isikute ja vara kaitse. Prisma Peremarketi kaupluste ruumidesse on paigaldatud ca 650 kaamerat (nii pöörd-, kui ka stationaarsed). Kaameraid ei kasutata WC-des ega riietuskabiinides. Videovalvesüsteemi andmetele ja salvestistele on isikutel piiratud juurdepääs.
Prisma Peremarketi kauplustes toimunud õigusrikkumisi menetleb politsei, kellel on seadusest tulenev õigus videosalvestiste originaallindistuste väljanõudmiseks.
Isikul on õigus tutvuda teda kujutava videosalvestisega või saada kinnitus andmete olemasolust kirjaliku taotluse alusel. Salvestise koopia väljastamise taotlus rahuldatakse tingimusel, et kasutatav õigus ei kahjusta teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi. AS Prisma Peremarketil puudub igakordne kohustus väljastada andmesubjektile videosalvestise koopia. Koopia väljastamisel on andmetöötleja Andmekaitse Inspektsiooni juhiste kohaselt kohustatud salvestisele jäänud kolmandad isikud muuta tuvastamatuks. Videosalvestise ümbertöötlemise kulud kannab taotleja. Koopia väljastamise kohta vormistatakse allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt.

Andmete säilitamise tähtajad

AS Prisma Peremarket ei säilita isikuandmeid kauem, kui seda eeldab andmete töötlemise eesmärk v.a. kui andmetöötlejat või teda puudutavast muust seadusandlusest ei tulene teisiti. Andmekogudes olevate andmete säilitamise tähtaja möödumisel andmed kustutatakse või anonümiseeritakse.

Prisma Konto – kasutaja ja kaaskasutaja andmeid säilitatakse kliendisuhte lõppemiseni.

ePrisma – kasutaja ostuandmeid säilitatakse kuni 2 aastat (jooksev + 1).

Loterii- või auhinnakupong – andmeid säilitatakse 1 kuu loterii lõppemisest või auhinna kättetoimetamisest võimalike lisasegituste andmiseks.

Konto-tagasiside – info@prismamarket.ee ja konto@prismamarket.ee andmete säilitamise ajavahemik on 1 aasta.

Andmesubjekti teabetaotlus – andmeid säilitatakse taotluse saabumisest ja vastuse saatmisest 6 kuud.

Kliendi kaebused või nõuded – andmeid säilitatakse kuni kaebuse või nõude rahuldamisest või õigusvaidluse lõppemisest 3 aastat.

Valvekaamerate salvestised – andmeid säilitatakse kuni 30 päeva. Salvestisi, mis on saadetud ametiasutustele, säilitatakse kohtumenetluse perioodi lõppemiseni.

Andmesubjekti õigused

AS Prisma Peremarket tagab andmekaitse üldmäärusest tulenevad andmesubjekti õigused:

• saada andmetöötlejalt infot töötlemise kohta, kui kogutakse andmesubjekti isikuandmeid isikult endalt või muust allikast;
• saada juurdepääs endaga seotud andmetele;
• parandada isikuandmeid;
• piirata isikuandmete töötlemist;
• kustutada isikuandmeid (”õiguse olla unustatud”);
• kanda üle või lasta üle kanda oma andmeid ühest süsteemist teise maksiloetaval kujul;
• esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise, üksiku automaatotsuse tegemise või profileerimise kohta;
• saada teade oma isikuandmetega seotud rikkumisest.

Veebilehe privaatsuspoliitika

AS Prisma Peremarketi veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on veebilehe külastuskorra identifikaator (tekstifail), milles salvestatakse kasutaja veebilehe eelistused, et pakkuda kliendile teenuse paremat toimimist.
Meie veebileht kasutab järgmisi küpsiseid:
Sinu parema teenuse tagamiseks kasutame sellel lehel küpsiseid (nt Google Analytics), teavet brauseri või seadme kohta.
Külastades lehekülge nõustud küpsiste kasutamistingimustega. Kuva rohkem

Kaitse soovimatu elektroonilise otseturunduse eest (elektroonilise side seadus)

Meie elektroonsete kontaktandmete (ESS § 2 lg 8¹) kasutamine otseturustuseks on lubatud ainult adressaadi eelneval nõusolekul. Kontaktandmete kasutamine nii otseturustuse ja/või rämpsposti saatmiseks kui ka järjepidevate samasisuliste pöördumiste tegemiseks ei ole lubatud.