Isikuandmete töötlemise tingimused

Kasutades Prisma Konto ja ePrisma teenuseid (muuhulgas liitudes Prisma Konto programmiga kas peakasutajana või lisakasutajana), annab klient (edaspidi Andmesubjekt) nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel. Isikuandmete töötlemine on vajalik Prisma Konto ja ePrisma teenuste toimimiseks, ilma selleta ei ole Prisma Konto ePrisma poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik.

Isikuandmete vastutav töötleja on AS Prisma Peremarket, registrikood 10569681, aadress A. H. Tammsaare tee 118D, Tallinn, 12918, e-post konto@prismamarket.ee (edaspidi Töötleja).

Töötleja võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel.

Käesoleva nõusoleku andmise hetkel on Volitatud töötlejaks:

 • Solteq Oyj – serverite haldaja Soomes, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
 • Digital Foodie Oy, aadress Hämeentie 19, 00500 Helsingi, Soome, e-post info@foodie.fm

Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Andmesubjekti isikuandmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja Teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

 • nimi ja isikukood;
 • kontaktandmed;
 • Andmesubjekti (ja võimalike seotud pea- või lisakasutajate) poolt Andmesubjektiga seotud Prisma Konto programmi raames ostetud tooted ja nende tootegrupid, toodete hinnad ning poed, kust ostud on sooritatud;
 • Andmesubjekti laste nimed ja sünnikuupäevad (kui Prisma Kontoga liitumisel on Andmesubjekt need andmed Töötlejale edastanud);
 • Andmesubjekti elukoha- või postiaadress;
 • Andmesubjekti elektronpostiaadress;
 • Andmesubjekti mobiiltelefoni number;
 • Andmesubjekti vanus ja sugu;
 • Andmesubjekti kliendikaarte (boonuskaarte) puudutav teave;
 • Andmesubjekti kasutajatunnus ja salasõna;
 • Andmesubjekti IP-aadress;
 • Andmesubjekti mobiiltelefoni identifitseerimisandmed;
 • Toodete ja teenuste kasutamise eesmärk;
 • Teave Andmesubjekti pereliikmete ja lemmikloomade kohta;
 • Andmesubjekti poolt teenuses märgitud eelistused, allergiad ning asjad, mis Teile ei meeldi;
 • Andmesubjekti eelarve, lemmikpood ja teenuses loetletud ostukuupäevad;
 • Andmesubjekti pereliikmete kontaktandmed, mis võimaldavad Andmesubjektil ostunimekirju jagada;
 • Andmesubjekti poolt eelistatud partnerid;
 • Andmesubjekti teenuse kasutamise ajalugu;
 • teave meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta;
 • Andmesubjekti kontaktandmed sotsiaalmeediateenustes, nt Facebooki kasutajatunnus;
 • Andmesubjekti asukoha andmed;
 • Andmesubjekti poolt kasutatav hüüd- või ekraaninimi;
 • Andmesubjekti avatar;
 • Andmesubjekti eelistused, hinnangud ja ülevaated;
 • Kasutajad, keda Andmesubjekt jälgib, ning kasutajad, kes jälgivad Andmesubjekti;
 • Andmesubjekti eelistused;
 • Aumärgid ja sarnased aunimetused, mis on Teile omistatud teenuse kasutamisel;
 • Sisu, mida Andmesubjekt teenuse kaudu avaldab.

Töötleja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Prisma Konto programmi raames allahindluste tegemine;
 • Prisma Konto peakasutajale ülevaate koostamine peakasutaja enda ja võimalike seotud lisakasutajate poolt sooritatud ostudest;
 • turundusuuringute korraldamine (sealhulgas sünnipäevapakkumiste tegemine);
 • tarbijaharjumuste uurimine;
 • müügistatistika koostamine;
 • otseturustuse korraldamine;
 • et anda Andmesubjektile personaalseid soovitusi ning et muuta teenus Andmesubjekti eelistustele vastavaks ning et anda Andmesubjektile teenuse raames paremaid soovitusi;
 • et võimaldada äriühingu kliendiandmebaaside töötlemist äriühingu toodete ja teenuste turustamiseks;
 • et teenust arendada ja tegeleda teenuses ette tulevate probleemidega ning et muuta teenuse sisu paremaks;
 • et anda Andmesubjektile nippe ja vihjeid, kuidas teenust paremini kasutada, et teavitada Andmesubjekti teenuse uutest funktsioonidest ja selleks, et edastada Andmesubjektile infot, millest Andmesubjekt võib huvitatud olla;
 • et saata Andmesubjektile Andmesubjekti nõusolekul otseturustusteateid.

Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud;
 • Töötleja äripartnerid;
 • Töötleja tegevusega seotud nõustajad;
 • Andmesubjektiga seotud isikud, kes koguvad koos Andmesubjektiga boonuspunkte ühise Prisma Konto kaudu.

Isikuandmete töötlemine seoses Prisma Konto kasutamisega ühiselt peakasutaja (algselt Prisma Konto teinud isik) ja lisakasutaja (peakasutaja Prisma Kontoga liitunud isik) poolt toimub järgmistel tingimustel:

 • Prisma Konto peakasutaja näeb lisakasutaja poolt peakasutaja kasuks sooritatud ostude kohta teavet veebisaidil www.prismamarket.ee nii, nagu need oleks peakasutaja enda poolt sooritatud ostud.
 • Peakasutaja näeb lisakasutaja ostude kohta järgmisi andmeid:
  • pood, kus lisakasutaja ostu sooritas;
  • ostu kuupäev;
  • tootegrupid, mida lisakasutaja ostis (peakasutaja ei näe tooteid, mida lisakasutaja ostis, kuid näeb ostetud tootegruppe – näiteks ei näe peakasutaja seda, mis lihast tehtud konservi lisakasutaja ostis, kuid näeb seda, et lisakasutaja ostis lihakonservi);
  • ostutšeki lõppsumma.

Lisakasutaja ei näe enda ega teiste temaga seotud isikute ostude kohta teavet veebisaidilt www.prismamarket.ee.

Prisma Konto peakasutaja ei näe mingisugust teavet lisakasutaja selliste ostude kohta, mida lisakasutaja ei ole seostanud Prisma Kontoga (ei ole vahetult enne ostu sisestanud ID-kaarti makseterminali).

Peakasutaja näeb teavet ostude kohta ainult veebisaidi www.prismamarket.ee kaudu, sisenedes enda kasutajakontoga.

Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Andmesubjektil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Andmesubjektil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, kohustub Andmesubjekt esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressil konto@prismamarket.ee. Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Andmesubjektile andmeid, lepivad Andmesubjekt ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud 5 tööpäeva jooksul, kui Andmesubjekt ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi.

Üles