AS Prisma Peremarket andmekaitsepoliitika

AS Prisma Peremarket andmekaitsepoliitika määratleb kindlaks, kuidas AS Prisma Peremarket tegevuse käigus tagatakse isikuandmete töötlemine isikuandmete kaitse üldmääruse ja muu isikuandmete kaitset puudutava seadusandlusest tulenevalt.

Isikuandmeid töödeldakse AS Prisma Peremarket tegevuses lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtte kohaselt.

Töötlemise seaduslikkus, mõõdukus ja läbipaistvus

Isikuandmete töötlemine toimub vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse või avaliku huvi puudutava ülesande täitmiseks, andmesubjekti elutähtsa huvi kaitsmiseks või andmetöötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi teostamiseks.

Isikuandmeid kogutakse kindlal ja seaduslikul otstarbel. Andmesubjektidelt ja muudest võimalikest allikatest kogutud andmeid kasutatakse vaid töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on kindlaks määratud enne andmete kogumist ja töötlemise alustamist.

Videovalve

AS Prisma Peremarketites kasutatakse videovalve kaameraid, et tagada turvalisus ning  isikute ja vara kaitse. Prisma Peremarketi kaupluste ruumidesse on paigaldatud ca 650 kaamerat (nii pöörd-, kui ka stationaarsed). Kaameraid ei kasutata WC-des ega riietuskabiinides. Videovalvesüsteemi andmetele ja salvestistele on isikutel piiratud juurdepääs.

Prisma Peremarketi kauplustes toimunud õigusrikkumisi menetleb politsei, kellel on seadusest tulenev õigus videosalvestiste originaallindistuste väljanõudmiseks.

Isikul on õigus tutvuda teda kujutava videosalvestisega või saada kinnitus andmete olemasolust kirjaliku taotluse alusel. Salvestise koopia väljastamise taotlus rahuldatakse tingimusel, et kasutatav õigus ei kahjusta teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi. AS Prisma Peremarketil puudub igakordne kohustus väljastada andmesubjektile videosalvestise koopia. Koopia väljastamisel on andmetöötleja Andmekaitse Inspektsiooni juhiste kohaselt kohustatud salvestisele jäänud kolmandad isikud muuta tuvastamatuks. Videosalvestise ümbertöötlemise kulud kannab taotleja. Koopia väljastamise kohta vormistatakse allkirjastatud üleandmise-vastuvõtmise akt.

Andmete säilitamise tähtajad

AS Prisma Peremarket ei säilita isikuandmeid kauem, kui seda eeldab andmete töötlemise eesmärk v.a. kui andmetöötlejat või teda puudutavast muust seadusandlusest ei tulene teisiti. Andmekogudes olevate andmete säilitamise tähtaja möödumisel andmed kustutatakse või anonümiseeritakse.

Prisma Konto – kasutaja ja kaaskasutaja andmeid säilitatakse kliendisuhte lõppemiseni.

ePrisma – kasutaja ostuandmeid säilitatakse kuni 2 aastat (jooksev + 1).

Loterii- või auhinnakupong – andmeid säilitatakse 1 kuu loterii lõppemisest või auhinna kättetoimetamisest võimalike lisasegituste andmiseks.

Konto-tagasiside – info@prismamarket.ee ja konto@prismamarket.ee andmete säilitamise ajavahemik on 1 aasta.

Andmesubjekti teabetaotlus – andmeid säilitatakse taotluse saabumisest ja vastuse saatmisest 6 kuud.

Kliendi kaebused või nõuded – andmeid säilitatakse kuni kaebuse või nõude rahuldamisest või õigusvaidluse lõppemisest 3 aastat.

Valvekaamerate salvestised – andmeid säilitatakse kuni 30 päeva. Salvestisi, mis on saadetud ametiasutustele, säilitatakse kohtumenetluse perioodi lõppemiseni.

Andmesubjekti õigused

AS Prisma Peremarket tagab andmekaitse üldmäärusest tulenevad andmesubjekti õigused:

  • saada andmetöötlejalt infot töötlemise kohta, kui kogutakse andmesubjekti isikuandmeid isikult endalt või muust allikast;
  • saada juurdepääs endaga seotud andmetele;
  • parandada isikuandmeid;
  • piirata isikuandmete töötlemist;
  • kustutada isikuandmeid (”õiguse olla unustatud”);
  • kanda üle või lasta üle kanda oma andmeid ühest süsteemist teise maksiloetaval kujul;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise, üksiku automaatotsuse tegemise või profileerimise kohta;
  • saada teade oma isikuandmetega seotud rikkumisest.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb täita avaldus ning edastada see digitaalselt allkirjastatult AS Prisma Peremarket e-posti aadressile andmekaitse@prismamarket.ee Avalduse saab alla laadida siit.

Veebilehe privaatsuspoliitika

AS Prisma Peremarketi veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on veebilehe külastuskorra identifikaator (tekstifail), milles salvestatakse kasutaja veebilehe eelistused, et pakkuda kliendile teenuse paremat toimimist.

Meie veebileht kasutab järgmisi küpsiseid:

Sinu parema teenuse tagamiseks kasutame sellel lehel küpsiseid (nt Google Analytics), teavet brauseri või seadme kohta.

Külastades lehekülge nõustud küpsiste kasutamistingimustega. Kuva rohkem

Kaitse soovimatu elektroonilise otseturunduse eest (elektroonilise side seadus)

Meie elektroonsete kontaktandmete (ESS § 2 lg 8¹) kasutamine otseturustuseks on lubatud ainult adressaadi eelneval nõusolekul. Kontaktandmete kasutamine nii otseturustuse ja/või rämpsposti saatmiseks kui ka järjepidevate samasisuliste pöördumiste tegemiseks ei ole lubatud.