e-PRISMA KASUTAMISTINGIMUSED

Teemade kiirvalik:

ÜLDSÄTTED

Mõisted

Käesolevas dokumendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

Tarbija – füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

Kaup – pakutav, müüdav või muul viisil turustatav asi või õigus;

Teenus – pakutav, osutatav või muul viisil turustatav hüve, mis ei ole kaup, või muu pakutav või tehtav sooritus;

Tellimus – sidevahendi abil edastatud lepingupoolte tahteavaldus lepingu sõlmimiseks;

Kaupleja – juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus-või kutsetegevusega,


Veebileht prismamarket.ee on AS Prisma Peremarketi, registrikood 10569681, KMKR EE100622029, aadress A.H. Tammsaare tee 118D, Tallinn; e-posti aadress: info@prismamarket.ee, poolt kättesaadavaks tehtud internetipõhine Kaupade ja Teenuste internetipood ja müügikeskkond (edaspidi: e-Prisma). E-Prisma kasutamise ja Kaupade/Teenuste ostmisega kinnitab Tarbija oma nõustumist e-Prisma kasutamistingimuste ja muu Tarbija jaoks kättesaadavaks tehtud informatsiooniga. E-Prisma kasutamistingimustes toodud sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa teiste sätete kehtetust. Kehtetu sätte ilmnemisel asendatakse see uue sättega, mis oleks oma sisult võimalikult sarnane asendatava sättega. E-Prisma müügikeskkonnas olevate Kaupade piltidel on illustreeriv tähendus. E-Prismas tohib Tellimust sooritada vähemalt 18-aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt sooritatud Tellimuse tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või krediitkaarti kasutades makse on sooritatud. AS Prisma Peremarketil on õigus jätta Tarbija Tellimuse korraldus täitmata, kui Tarbija ei ole täitnud e-Prisma, AS Prisma Peremarket või Teenusepakkuja tingimusi, juhiseid või korraldusi.

E-PRISMA KASUTAMINE

Tarbija on kohustatud sooritama Kaupade/Teenuste tellimused ja maksed vastavalt e-Prisma kasutamistingimustele ja -juhistele. AS Prisma Peremarketil on õigus Tarbija poolt edastatud korraldus täitmata jätta, juhul kui Tarbija ei ole tasunud/ei tasu Kauba või Teenuse eest, või kui Tarbija krediitkaardil puuduvad selleks rahalised vahendid.Tarbija on e-Prisma kasutamisel kohustatud tagama tema poolt esitatud informatsiooni õigsuse ning mitte kasutama müügikeskkonda selleks mitte ettenähtud toimingute läbiviimiseks. Tarbijal ei ole ilma AS Prisma Peremarket kirjaliku loata õigus e-Prisma müügikeskkonda ja selle osasid mis tahes viisil kopeerida, reprodutseerida, levitada, edastada, muuta ja muul sarnasel viisil kasutada.

KAUP JA KAUBA HIND

E-Prisma kaupadele kehtivad Tellimuse tegemise hetkel valitud Kauba hind eurodes koos käibemaksuga järgmiselt:

 • Kaubale kauplusesse järgi tulles tasub Tarbija Kaubale kaupluses ostu sooritamise hetkel märgitud hinna eurodes koos käibemaksuga;
 • Tellimuse kojuveo ja üleandmisega Kulleri vahendusel, tasub Tarbija e-Prisma müügikeskkonnas makse sooritamise hetkel märgitud hinna eurodes koos käibemaksuga.Kampaaniahinnad kehtivad toodetele ainult juhul, kui kauba kättesaamise või kättetoimetamise kuupäev jääb kampaaniaperioodi vahemikku.
 • Tellitud Kauba kohaletoimetamise tasu Tabijale sõltub kättesaamise või kohaletoimetamise ja üleandmise viisist. Kaubale lisandub kojuveo kohaletoimetamise kullerteenuse korral transporditasu 4 eurot. Tellimusele maksumusega 39,99 eurot ja rohkem, kojuveol kullerteenuse tasu ei lisandu. Tellimusele ise järele tulles kullerteenuse tasu ei rakendu. Kohaletoimetamise kullerteenuse tasu kuvatakse Tarbijale Tellimuse vormistamise hetkel.
 • Kauplejal on õigus muuta e-Prismas müüdava Kauba hinda.
 • Kauplejal on õigus määrata Kauba vähim ja/või suurim kaal/kogus, mida Tarbijal on võimalik tellida. Kaalutoote puhul kujuneb Kauba lõpphinnaks Kauba tegelikule kaalule vastav hind. Tellitud ja tasutud kaalutoote hinnavahe tagastab Kaupleja Tarbija arvelduskontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse kättetoimetamise kuupäevast.
 • Pandimärgiga märgistatud Kauba joogipakendile lisandub tagatisraha, mille summa on avaldatud Kauba juures eraldi hinnana. Pakendijäätmed on Ostjal võimalik tuua Prisma kaupluste juures asuvatesse pakendikonteineritesse. Pakendijäätmed, millele on kehtestatud tagatisraha, on Ostjal võimalus tuua ükskõik millisesse Prisma kauplusesse vastavasse kogumispunkti.
 • Kaupleja võib Tellimuses Tarbija nõusolekul asendada tellitud Kauba samaväärse asendustootega. Samaväärse asendustoote puudumisel; tellitud Kauba ja asendustoote hinnavahe korral või Tarbija mittenõustumisel asendustootega, tagastab Kaupleja Tarbijale tellitud ja tasutud Kauba maksumuse või selle vahe kuni 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Tarbija arvelduskontole. Asendatava Kauba kallima hinna korral Klient selle vahesummat tagasiulatuvalt tasuma ei pea. Kauplejal on õigus võtta vajadusel Tarbijaga ühendust asendatava Kauba kooskõlastamiseks SMS-i või e-posti teel.
 • E-Prismas toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata pildilolevale.
 • E-Prisma registreeritud kasutaja (edaspidi: Konto klient) saab Kauba eest Konto boonuspunktidega tasuda ainult Prisma kauplustes. Igakuine Prisma Kontole laekuv boonuspunktide arv eelmise kuu ostude eest, on Konto kliendi boonusarvel hiljemalt järgmise kuu kolmandal kuupäeval. Konto lojaalsusprogrammi kasutustingimused asuvad siin.

TELLIMUSE ESITAMINE JA KINNITAMINE

 • E-Prismas saab tellimusi esitada, kas registreeritud (edaspidi: Prisma Konto) või registreerimata kasutajana. Tellimuste ajalugu näeb e-Prisma müügikeskkonnas vaid registreeritud kasutaja, st Prisma Konto klient.
 • Kauba tellimiseks valib Tarbija e-Prisma müügikeskkonnast talle sobiva(d) Kauba(d) ja lisab selle ostukorvi. Tarbijal on võimalik valitud Kaupa ostukorvi lisada või sealt eemaldada.
 • Tellimuse vormistamiseks täidab Klient müügikeskkonnas nõutud andmeväljad; valib Kauba sobiva kättesaamise, kohaletoimetamise või üleandmise viisi (kauplus, kojuvedu), märgib Tellimuse kättesaamise koha ning täitmise aja (kuupäev ja kellaeg).
 • Tellimuse kojuveo ja üleandmisega Kulleri vahendusel tasub Tarbija kogu Tellimuse eest Kaupleja müügikeskkonnas pangalingi vahendusel koheselt pärast käsklusega „Osta“ kinnitamist.
 • Alkoholi sisaldavaid jooke ja tubakatooteid (suitsetatavad ja suitsuvabad tooted; tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted) müüakse ja/või antakse üle ainult täisealisele Tarbijale. Keelu järgimiseks on Kauplejal õigus nõuda Tarbijalt (ostjalt) tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning keelduda eelnimetatud toodete müümisest ja/või üleandmisest, kui ei esitata dokumenti. Tulenevalt Eesti Kaupmeeste Liidu ettepanekust, mitte müüa alkoholivaba õlut, siidrit ja veini alla 18-aastastele, müüb ja/või annab Kaupleja eelnimetatud tooteid üle ainult täisealisele kliendile.
 • Registreerimata kasutajana alkoholi sisaldavaid jooke (sh ka alkoholivaba õlu, siider, vein), tubakatooteid telliv Tarbija kinnitab enne Tellimuse esitamist, et on vähemalt 18-aastane.
 • Tarbija kohustub iseseisvalt kontrollima tema poolt koostatud Tellimuse sisu, kogust ja selle vastavust Tellimusele. Kinnitatud Tellimuse sisu ei ole tagantjärele võimalik muuta.
 • Tellimuse eduka edastamise ja makse kinnituse edastab Kaupleja Tarbijale automaatvastusena e-kinnituskirja näol.
 • Kaupleja alustab Tarbija Tellimuse täitmist vahetult pärast Tellimuse kinnitamist. Pärast Tellimuse komplekteerimist saadab Kaupleja Tarbijale SMS ja/või e-posti teel teate Tellimuse kinnitusest. Tellimuse kinnitusel esinevate ebatäpsuste või vigade puhul (mittesoovitud kaubad, kogused vms) tuleb Tarbijal võtta koheselt ühendust Kaupleja klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.
 • Kauplejal on õigus loobuda Tellimuse täitmisest, teavitades sellest Tarbijat e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui Kaupleja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuses tasutud summa Tarbija arvelduskontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Tellimuse loobumise hetkest. Kaupleja ei vastuta Tellimuse täitmisel Tarbija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest.

TELLIMUSE EEST TASUMINE

 • Tellimuse eest saab Tarbija tasuda e-Prisma müügikeskkonnas ettemaksuna täies ulatuses sobiva pangalingi vahendusel (sh ka kojuveo Kullerteenuse puhul) või kaupluses kohapeal.
 • E-Prisma müügikeskkonnas ei ole võimalik maksta Konto lojaalsusprogrammi boonuspunktide ega Prisma kinkekaartidega.

TELLIMUSE KÄTTESAAMINE, KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

Tellimuse kättesaamine kaupluses:

 • e-Prisma Tellimusi väljastatakse Kaupluses kõigil nädalapäevadel ajavahemikus kell 12:00–22:00.
 • Tellitud Kaup väljastatakse Tarbijale kaupluses Tellimiskinnituse alusel. Kauplejal on õigus küsida isikut tõendavat dokumenti (ID kaart, pass, juhiluba) kui Tellimus sisaldab alkohoolseid jooke ja tubakatooteid (suitsetatavad ja suitsuvabad tooted; tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted) ning alkoholivaba õlu, siidrit ja veini. Alkohoolseid jooke, tubakatooteid, alkoholivaba õlu, siidrit ja veini sisaldavaid Tellimusi annab Kaupleja üle vaid täisealisele Tarbijale. Isikut tõendava dokumendi mitteesitamisel on Kauplejal õigus Tellimust mitte üle anda.
 • Tellitud Kauba saab kaupluses kätte Tellimuses määratud kuupäeval ja kellaajal. Kaupleja hoiustab tellitud Kaupa kuni Tellimuses äranäidatud kuupäeva lõpuni. Väljaspool Tellimuses määratud kellaajal võib Tellitud Kauba kättesaamine põhjustada ooteaega. Tellitud ja makstud Kaup, millele Tarbija ei ole järgi tulnud, loetakse loobunuks. Loobunud Tellimuse eest makstud Kauba summa tagastab Kaupleja Tarbija arvelduskontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

Tellimuse kojuvedu ja üleandmine kulleriga:

 • Tellimuse Kulleriga kohaletoimetamise ja üleandmise soovi korral, tuleb Tarbijal valida Tellimuse vormistamisel kuupäev ja ajavahemik, ning määrata kohaletoimetamise sihtpunkt.
 • Kulleri vahendusel Tellitud Kauba kohaletoimetamisel lisandub Tellimuse lõppsummale teenuse transporditasu neli (4) eurot. Kohaletoimetamisel ei lisandu Tellimusele maksumusega üle 39,99 euro Teenuse transporditasu.
 • Kuller toimetab Tellitud Kauba Tarbija poolt määratud sihtpunkti Tallinnas ja selle lähiümbruses. Tellimust vormistades saab Tarbija valida talle sobiva kahetunnise ajavahemiku ehk tarneaja.
 • Tellimuse kohaletoimetamine ja üleandmine toimub esmaspäevast pühapäevani kella 10:00-22:00.
 • Tellimuse kohaletoimetamisel teavitab Kuller Tarbijat SMS-iga Kauba üleandmise kellaajast. SMS sõnum sisaldab ka infot Tellimuse jälgimise teekonnast DPD „Minupakk.ee“ portaalis.
 • Tellimuse üleandmisega hilinemisel Kauplejast tingitud või mõne muu takistuse ilmnemisel, teavitab Kuller Tarbijat telefoni teel, leppides kokku uue kättetoimetamise aja. Uues ajas kokkuleppele mittejõudmisel on Tarbijal õigus Tellimusest loobuda. Loobumise korral tagastab Kaupleja Tarbijale Tellimuse maksumuse Tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
 • Tarbijal on kohustus tagada Tellimuses märgitud ajal ja kohas tellitud Kauba vastuvõtt. Juhul kui Tarbija ei vasta ja/või ei taga tellitud Kauba vastuvõtmist Kulleri esmakordsel jõudmisel Tarbija poolt määratud kohas või kui muutub võimatuks Kauba üleandmine Tarbija poolse asjaolu tõttu, on Kauplejal õigus lugeda Tellimust tühistatuks. Tühistatud Tellimuse maksumuse kannab Kaupleja Tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvestades tühistamise hetkest.
 • Kui Tarbija poolt tellitud Tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, tubakatooteid (suitsetatavad ja suitsuvabad tooted; tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted) ning alkoholivaba õlu, siidrit ja veini, toimub Tellimuse üleandmine ainult täisealisele Tarbijale isikuttõendava dokumendi alusel, millest Kulleril on õigus teha foto ja registreerida esitatud dokumendi viis (5) viimast numbrit tõendamaks vanusekontrolli teostamist; keelduda eelnimetatud toodete üleandmisest kui dokumenti ei esitata.
 • Alkohoolsete jookide üleandmine toimub ajavahemikus kella 10:00-st 22:00-ni. Välja arvatud alkohoolseid jooke ja tubakatooteid (suitsetatavad ja suitsuvabad tooted; tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted), alkoholivaba õlu, siidrit ja veini sisaldavad Tellimused, on Kulleril õigus Kaup üle anda ka Tarbija pereliikmetele.
 • Kauba kättesaamist kinnitab Tarbija oma allkirjaga puutetundlikul käsiskänneri ekraanil või paberkandjal saateleht-arvele.
 • Kojuveo teenus näeb ette Kauba toimetamist uksest-ukseni, sh ka korrusmajades.
 • Kauba käsitlemisel, hoiustamisel ja kojuveol kasutab Kaupleja jaheruume ja –autosid.

KAUBA TAGASTUS JA TAGASIMAKSED

 • Tellitud Kauba kättesaamisel on Tarbijal kohustus koheselt kontrollida Kauba vastavust Tellimusele. Tellimusele mittevastava Kauba nimetused (nt rikutud- või praaktooted, sobimatud asendustooted), pangakonto number ja Tarbija allkiri märgitakse Kaubaga koos üleantavale arve-saatelehele, mis jääb Kauplejale.
 • Kauba kahjustumise või kadumise risk läheb alates üleandmise/kättesaamise momendist Tarbijale.
 • Tarbijal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Kauba üleandmisest/ kättesaamisest, v.a võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) § 53 lg 2 p 9, mille kohaselt ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemise õigus toiduainete, jookide ja/või muu igapäevaseks tarbimiseks mõeldud Kaupade ostmisel, mis antakse üle Kaupleja sagedaste ja korrapäraste ringsõitude käigus Tarbija elu-, asu- või töökohas.
 • E-Prismast tellitud Kaubale kohaldub 14 päevane tagastamisõigus.
 • Tulenevalt VÕS § 53 lg 4 p-dest 4, 41, 42, 5, ei kohaldu 14 päevane Lepingust taganemisõigus:
  • Kaubale, mis rikneb või vananeb kiiresti, sh jahutatud ja külmutatud ning muu sarnane kiiresti riknev Kaup;
  • Kaubale, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (nt pesu, suka-soki tooted, jms);
  • avatud pakendiga kosmeetikatooted ja parfüümid;
  • perioodilised väljaanded;
  • Kaubad, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga viisil, mis ei võimalda neid enam teineteisest eraldada;
  • suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara, kui Tarbija on Kauba ümbrise avanud.
 • Tarbija poolt tagastatav Kaup ei või olla rikutud, kahjustatud või mingil muul viisil kasutatud ja peab olema oma originaalpakendis. Veendumaks Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peab Tarbija käsitsema Kaupa viisil, nagu seda on lubatud tavapäraselt teha kaupluses. Vajadusel tuleb Kauba pakendit avada ettevaatlikult ja seda kahjustamata.
 • Lepingust taganemiseks esitab Tarbija taganemisavalduse, mille vorm on kättesaadav müügikeskkonnas prismamarket.ee või kaupluses kohapeal. Tagastatav Kaup koos taganemisavaldusega antakse üle kaupluses. Kauba tagastamisega seonduvad kulud kannab Tarbija.

PRETENSIOONIDE ESITAMINE

 • Kaupleja vastutab e-Prisma müügikeskkonna vahendusel tellitud ja müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli Kaubal juba üleandmise hetkel ning Tarbijal on õigus nõuda Kauplejalt, kas kohustuse täitmist, kahju hüvitamist, hinna alandamist või Lepingust taganemist.
 • Tarbijale müügi korral vastutab Kaupleja Kaubal ilmneva mittevastavuse eest kahe (2) aasta jooksul alates Kauba Kliendile üleandmisest eeldusel, et Kauba Tarbijale üleandmise päevast esimese kuue (6) kuu jooksul ilmnenud Kauba mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise momendil, kui eelnimetatud eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega.
 • Kaupleja ei vastuta Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Tarbija tegevusest või tegevusetusest, sh Kauba mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohaste säilitustingimuste järgimata jätmisest.
 • Lepingutingimustele mittevastava Kauba korral saab Tarbija esitada kirjaliku pretensiooni Kauba saatelehel olevale e-posti aadressile või kaupluses kohapeal. Pretensiooni aluseks on ostu tõendav dokument (ostutšekk).
 • Kaupleja ei vastuta Tellimusel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sh Kauba kohaletoimetamise viivitusest, kui viivitus oli tingitud asjaoludest, mida Kauplejal ei olnud võimalik mõjutada.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 • Tarbija isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Prisma Peremarket, registrikood 10569681, KMKR EE100622029, aadress A.H. Tammsaare tee 118 D, Tallinn ja Kaupleja volitatud töötlejad (Solteq Oy – serverite haldaja Soomes, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere; Digital Foodie Oy, aadress Hämeentie 19, 00500 Helsingi, Soome, e-post info@foodie.fm)
 • Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. E-Prismas on Tarbija isikuandmeteks tarbija kontaktandmed, sh kasutajanimi, salasõna, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber ja pangakonto number.
 • Kaupleja töötleb Tarbija isikuandmeid Tarbija identifitseerimiseks, teenindamiseks, Kauba tellimuste vormistamiseks, arvlemiseks ning kättetoimetamiseks, sh Lepingu täitmiseks või selle tagamiseks vajalike teadete saatmiseks või toimingute tegemiseks.
 • Kaupleja ei edasta Tarbija isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kojuveo kullerteenust pakkuvale ettevõttele, ulatuses, mis tagab vajaliku Kauba kättetoimetamise Tarbijale.
 • Tarbijal on igal ajal õigus tutvuda või nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist või kustutamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele, v.a seadusega sätestatud juhtudel.

LÕPPSÄTTED

 • Kauplejal on õigus e-Prisma müügikeskkonna kasutamistingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta. Kasutamistingimuste täiendused ja muudatused jõustuvad nende avaldamise päevast, kui täiendustes ja muudatustes ei ole ette nähtud teisiti.
 • Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid erimeelsusi lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.
 • Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tarbijal õigus vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni või Tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse asjakohase ODR-platvormi (Online Dispute Resolution: http://ec.europa.eu/odr)
 • Tarbija ja e-Prisma vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ja vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Üles